12 AY TAKSİTLE, PLAKA VE RUHSAT DAHİL ANAHTAR TESLİM