YASAL MEVZUAT

TINY HOUSELAR 10 m2 ile 30 m2 arasında, tekerlekli veya sabit olarak inşa edilen yapılardır, her şekil, boyut ve formda olabilirler. Küçük fakat daha verimli kullanılan mekânlarda sade ve ekonomik bir yaşam sağlarlar.

TINY HOUSE küçük bir evdir ve ihtiyaca göre römorklu ve römorksuz ”tekerlekli veya tekerleksiz” olarak üretilebilir. TINY HOUSELARI 4 ana başlık altında inceleyebiliriz.

Bunlar;

Tekerlekli Tiny House

Tekerleksiz Tiny House

Taşınabilir Tiny House

Sabit Tiny House

           

İşbu bilgilendirme belgesinde sadece tekerlekli TINY HOUSE hakkında yasal mevzuat açıklanmıştır.

3194 sayılı İmar kanunu-MADDE 2

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.”
Yapı ruhsatı alınması gereken yapılar 3194 sayılı İmar Kanunumadde 21 de belirlenmiştir.

.

3194 sayılı İmar kanunu-MADDE 21

Yapı ruhsatiyesi -(Anayasa Mahkemesinin 11.12.1986 tarih ve 1986/29 sayılı kararı ile iptal edilen ibareler çıkarılarak düzenlenmiştir.) Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 27. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.

Bu kapsamda TINY HOUSE adlı taşınırların İmar Kanununa göre yapı izin belgesi alması gerekli olmayan ve Karayolları Trafik Kanununa bağlı araçlardan olduğu anlaşılmaktadır.

TINY HOUSE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 3. MADDESİ VE KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN 3. MADDESİNİN C BENDİNİN 20. BÖLÜMÜNE GÖRE RÖMORK TANIMINA GİRMEKTEDİR.

Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.
20) Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz araçtır.
Hukuki niteliği römork olan TINY HOUSE’lar O sınıfı motorsuz araç vasfındadır.

O Sınıfı – Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.
4.1) O1 Sınıfı: Azamiağırlığı 0.75 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.
4.2) O2 Sınıfı: Azamiağırlığı 0.75 tonu aşan,ancak 3.5 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.
4.3) O3 Sınıfı: Azamiağırlığı 3.5 tonu aşan,ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.
4.4) O4 Sınıfı: Azamiağırlığı 10 tonu aşan motorsuz yük taşıma aracıdır

Römorkların tescili Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 42’ye göre tescil edilmektedir. İlgili madde de;

Çekici ve Römorkların Tescili
Madde 42- Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kg.’ın üstündeki römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç), bu Yönetmeliğin 29 uncu Maddesindeki esas ve usullere uygun olarak ayrı ayrı tescil edilirler. Çekici araçlar ile römork takacak araçların tescil belgelerine çekeceği römorkun taşıma sınırı yazılır. Traktör römorkları ise, ayrı olarak tescil edilmeyip, bir dilekçe ile müracaat halinde, sahiplik ve teknik belgesindeki gerekli bilgiler, çekecek traktörün tescil ve trafik belgesinin ilgili bölümüne işlenir.
DOLAYISIYLA RUHSATA İŞLENEN RÖMORK İFADESİNİN KOLLUK BİRİMLERİNE GÖSTERİLMESİ VE BU KONUDA BELİRTİLEN BİLGİLERİN AKTARILMASI, MEYDANA GELEBİLECEK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLACAKTIR.

TEKERLEKLİ TINY HOUSE genellikle imarsız araziler üzerine konulmak üzere üretilmektedir. Uzunlukları genellikle 6 metreden başlayıp 7 veya 8 metreye kadar hatta 10 metreye kadar çıkabilmektedir. En önemli özelliği bu ürünlerin tekerlekli, ruhsatlı ve plakalı olmasıdır.

Mevzuatımızda yapı izin belgesi alınması gereken yapıların 3194 sayılı imar kanuna bağlı olduğuİmar Kanunu madde 2’den anlaşılmaktadır.

Bu hususla ilgili Danıştay kararı;

2918 sayılı Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 28. maddesinde; bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahiplerinin, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetinde oldukları, 29. maddenin A/(a) bendinde, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.’ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescillerinin trafik tescil kuruluşlarınca yapılacağı kuralına; B bendinde; İlk defa tescili yapılacak ve hurdaya çıkacak araçlarla ilgili olarak; a) Araç sahiplerinin, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden / itibaren 1 ay içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorunda oldukları, b) Araçların giriş işlemini yapan gümrük idarelerinin, tescil işlemlerine esas olmak üzere düzenlediği Gümrük Trafik Şahadetnamesinin bir örneğini de tescilin yapılacağı beyan edilen tescil kuruluşuna, gümrük işleminin tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde göndermeye mecbur oldukları; c) (Değişik bent: 09/09/1997 – 23105 S. R.G. Yön/1. md.; Değişik bent: 18/07/2008 – 26940 S.R.G Yön/1.mad.) Bu araçların tescilini yapan tescil kuruluşlarının, tescil işlemini takip eden onbeş iş günü içerisinde, Gümrük Trafik Şahadetnamesini tanzim eden gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak veya elektronik ortamda tescilin yapıldığına dair bilgi verileceği kuralına yer verilmiştir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Satış ve Devirlerde Araçların Tescili” başlıklı, 37. maddesinin 3. bendinde “Tescil için gerekli olan harç pulu müracaat formunun tescil kuruluşunda kalacak olan nüshasına yapıştırılır veya belirlenen harç miktarının ödendiğini gösteren makbuz tescili yapan kuruluşça tescil dosyasında muhafaza edilir, araç tescil defterinin ilgili bölümüne sahip değişikliği işlenerek, yeni sahibi adına tescili yapılır.” hükmü, 4. bendinde ise “Müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedi ibraz edilir.” hükmü yer almaktadır.

Trafik tescil bürolarınca aracın devir tescil işlemleri yapılırken müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedinin ibraz edileceği, tescil birimince satış senedinin tescil işlemine esas teşkil edeceği açıktır.

TINY HOUSE Tip onay belgesi bulunan, plakalı ve ruhsatlı yasal olarak ” Karavan ” olan bir araçtır ve Karayolları yönetmeliğine uygundur.

Tip onay belgesi, motorlu taşıtlar ve bunların römorklarına yönelik uluslararası komisyonlarca şartları belirlenen ve üretimin detaylarını belirleyen bir belgedir. Bir araç üretiminin olmazsa olmazıdır. Tip onay belgesi kalite, test ve belgelendirme süreçlerinin tümünü kapsayan bir belgedir.

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2007/46/AT) ile düzenlenmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere verilen bir belge olduğundan bu onayı alan hiçbir araç hakkında idari yaptırımlara başvurulmaz.

TINY HOUSE bir motora sahip olmadığından dolayı MTV’ye tabii değildir. Ancak kara yollarında seyir halinde iken geçerli muayenesinin yapılmış olması gerekir. Karayollarına çıkmak istemediğiniz zamanlarda plaka trafikten çekilerek (noterden) yıllık muayeneye gitme zorunluluğu ortadan kaldırılabilir.

Yasal olarak “karavan” olan TINY HOUSE çekmek istenilirse öncelikli olarak yeni Karayolları Yönetmeliği gereği “BE” sınıfı ehliyete sahip olunması gerekmektedir. Bununla birlikte çekmek istediğinizin aracın çeki demiri takılı olmalı ve bu çeki demirinin gerekli işlemler yapılarak ruhsatınıza işlenmiş olması gerekmektedir.

ÖZETLE

            TINY HOUSE’lar 10 m2 ile 30 m2 arasında, tekerlekli veya sabit olarak inşa edilen yapılardır, her şekil, boyut ve form da olabilirler. Küçük fakat daha verimli kullanılan mekânlarda sade ve ekonomik bir yaşam sağlarlar. Mobil olanları sıradan bir karavan gibi gözükebilirler fakat bu evler yalnız görünüş olarak sevimli değiller aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir yaşamı teşvik ederler.

Genel olarak özellikleri ortalama 10-30 m2 büyüklüğe sahip olma, tekerlekli bir römork üzerine inşaa edilebilme, temelsiz olma, kolayca taşınabilme, az enerji harcama, daha az karbon ayak izi bırakma ve  doğa dostu olmalarıdır.

Tekerlekli TINY HOUSElar imarlı veya imarsız araziler üzerine konulabilirler. Tiny houselar bir yapı değil, araçtır. Bu sebeple de Karayolları Trafik Yönetmeliğine tabidirler ve yasaldırlar. İmar izni gerektirmeksizin istenilen imar planındaki arsaya konulabilirler.

Tiny houselar Karayolları Trafik Kanununun 3. Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. Maddesinin C bendinin 20. Bölümüne göre ‘’römork’’tanımına girmektedir. O sınıfı motorsuz araç vasfındadırlar. TİNY HOUSElar römork vasfında olması neticesinde tescilleri Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 42’ye göre yapılmaktadır.

Tiny House Tip onay belgesi bulunan, plakalı ve ruhsatlı yasal olarak ” Karavan ” olan bir araçtır ve Karayolları yönetmeliğine uygundur. Tiny House bir motora sahip olmadığından MTV’ye de tabii değildir. Ancak kara yollarında seyir halinde iken geçerli muayenesinin yapılmış olması gerekir. Karayollarına çıkmak istemediğiniz zamanlarda plaka trafikten çekilerek (noterden) yıllık muayeneye gitme zorunluluğu ortadan kaldırılabilir.

Yasal olarak “karavan” olan Tiny House çekmek istenilirse öncelikli olarak yeni Karayolları Yönetmeliği gereği “BE” sınıfı ehliyete sahip olunması gerekmektedir. Bununla birlikte çekmek istediğinizin aracın çeki demiri takılı olmalı ve bu çeki demirinin gerekli işlemler yapılarak ruhsatınıza işlenmiş olması gerekmektedir.